Care Provision 25/5/20 – 5/6/20

DIWEDDARIAD i chi ar y sefyllfa GOFAL PLANT
Dydd Llun 25/5/20 i Dydd Gwener 5/6/20.

 1. Dylai unrhyw blentyn y gellir ei gadw adref yn ddiogel AROS ADREF.
 2. Os yw rhiant un o blant YSGOL GYMRAEG MORSWYN yn gweithio mewn un o’r sectorau allweddol, bydd gofal ar gael i’r plant o’r dyddiad uchod ymlaen yn HWB Y DALGYLCH YN NEUADD YSGOL Y FFRIDD (GWALCHMAI).
 3. Plant o Ysgol y Ffridd, Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Bryngwran, Ysgol Gynradd Bodedern ac Ysgol Pencarnisiog fydd yn mynychu’r HWB fel bo’r angen.
 4. Bydd yr HWB yn cael ei staffio gan staff o un o’r Ysgolion uchod bob dydd.
 5. Gall plant a ystyrir fel rhai bregus hefyd gael mynediad at y ddarpariaeth uchod. Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol dynodedig neu os ydych yn agored i Wasanaethau Plant ac Oedolion h.y. Tîm o Amgylch y Teulu, cewch eich ystyried eich bod mewn grŵp “bregus”. Rydym yn erfyn arnoch felly i drafod presenoldeb ysgol gyda’ch gweithiwr/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig.
 6. Gofal ar gael o 8y.b. – 5y.p a pawb i ddod a cinio / bwyd eu hunain.
 7. OS YDYCH ANGEN Y GOFAL UCHOD PLIS WNEWCH CHI ANFON NEGES TESTUN I MI I GADARNHAU HYN DRWY BWYSO ‘REPLY’ I UN O’R NEGESEUON RYDYCH WEDI EI GAEL GENNYF CYN 5pm DYDD IAU 21/5/20.
 8. PLIS WNEWCH CHI NODI PA DDIWRNOD/DIWRNODAU YN Y NEGES YDYCH CHI ANGEN Y GOFAL AM Y BYTHEFNOS NESAF.

UPDATE on CARE PROVISION
Monday 25/5/20 – Friday 5/6/20

 1. Children who can be kept at home safely, should remain AT HOME.
 2. If a parent of a child from YSGOL GYMRAEG MORSWYN is a critical worker, then care will be available and provided for your child starting from the above date and onwards IN THE AREA HUB IN THE HALL AT YSGOL Y FFRIDD (GWALCHMAI).
 3. Children from Ysgol y Ffridd, Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Bryngwran, Ysgol Gynradd Bodedern and Ysgol Pencarnisiog will attend the HUB when needed.
 4. HUB will be staffed by staff from one of the above schools every day.
 5. Children considered as vulnerable can also access the above provision. If you have an allocated Social Worker or are open to Children and Family Services i.e. Team Around the Family, you are considered to be in a “vulnerable” group. We therefore urge you to discuss school attendance with your allocated worker/Social Worker.
 6. Care available from 8am-5pm with everyone to bring your own lunch / food.
 7. IF YOU REQUIRE THE ABOVE CARE PROVISION PLEASE CAN YOU CONFIRM IN A TEXT TO ME BY REPLYING TO ONE OF THE MESSAGES YOU HAVE HAD FROM ME BEFORE 5pm THURSDAY 21/5/20.
 8. PLEASE CAN YOU NOTE IN THE MESSAGE WHAT DAY/DAYS YOU NEED THE CARE FOR THE NEXT FORTNIGHT.

Diolch,
M Roberts
Pennaeth/Headteacher
Ysgol Gymraeg Morswyn