DIWEDDARIAD i chi ar y sefyllfa GOFAL PLANT
Dydd Llun 27/4/20 ymlaen

  1. Dylai unrhyw blentyn y gellir ei gadw adref yn ddiogel AROS ADREF.
  2. Os yw rhiant un o blant YSGOL GYMRAEG MORSWYN yn gweithio mewn un o’r sectorau allweddol, bydd gofal ar gael i’r plant o’r dyddiad uchod ymlaen yn HWB NEWYDD Y DALGYLCH YN NEUADD YSGOL Y FFRIDD (GWALCHMAI).
  3. Plant o Ysgol y Ffridd, Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Bryngwran, Ysgol Gynradd Bodedern ac Ysgol Pencarnisiog fydd yn mynychu’r HWB fel bo’r angen.
  4. Bydd yr HWB yn cael ei staffio gan staff o un o’r Ysgolion uchod bob dydd.
  5. Bydd disgwyl i rieni gwblhau ffurflen gwybodaeth / meddygol ar y bore cyntaf mae eich plentyn yn mynychu.
  6. Gall plant a ystyrir fel rhai bregus hefyd gael mynediad at y ddarpariaeth uchod. Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol dynodedig neu os ydych yn agored i Wasanaethau Plant ac Oedolion h.y. Tîm o Amgylch y Teulu, cewch eich ystyried eich bod mewn grŵp “bregus”. Rydym yn erfyn arnoch felly i drafod presenoldeb ysgol gyda’ch gweithiwr/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig.
  7. Gofal ar gael o 8y.b. – 5y.p a pawb i ddod a cinio / bwyd eu hunain.
  8. OS YDYCH ANGEN Y GOFAL UCHOD PLIS WNEWCH CHI ANFON NEGES TESTUN I MI I GADARNHAU HYN DRWY BWYSO ‘REPLY’ I UN O’R NEGESEUON RYDYCH WEDI EI GAEL GENNYF CYN 5pm DYDD IAU 23/4/20.
  9. PLIS WNEWCH CHI NODI PA DDIWRNOD/DIWRNODAU YN Y NEGES YDYCH CHI ANGEN Y GOFAL AM Y BYTHEFNOS NESAF.