Gofal plant / Care provision 20 – 24/4/20

DIWEDDARIAD i chi ar y sefyllfa GOFAL PLANT
Dydd Llun 20/4/20 i Dydd Gwener 24/4/20.

 1. Dylai unrhyw blentyn y gellir ei gadw adref yn ddiogel AROS ADREF.
 2. Os yw rhiant un o blant YSGOL GYMRAEG MORSWYN yn gweithio mewn un o’r sectorau allweddol, bydd gofal ar gael i’r plant rhwng y dyddiadau uchod yn YSGOL GYMRAEG MORSWYN.
 3. Gall plant a ystyrir fel rhai bregus hefyd gael mynediad at y ddarpariaeth uchod. Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol dynodedig neu os ydych yn agored i Wasanaethau Plant ac Oedolion h.y. Tîm o Amgylch y Teulu, cewch eich ystyried eich bod mewn grŵp “bregus”. Rydym yn erfyn arnoch felly i drafod presenoldeb ysgol gyda’ch gweithiwr/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig.
 4. Gofal ar gael o 8y.b. – 5y.p a pawb i ddod a cinio / bwyd eu hunain.
 5. Bydd mwy o fanylion am yr wythnos yn cychwyn 27/4/20 i ddilyn
 6. Byddaf yn eich diweddaru pan daw mwy o wybodaeth gan y Cyngor.
 7. OS YDYCH ANGEN Y GOFAL UCHOD PLIS WNEWCH CHI ANFON NEGES TESTUN I MI I GADARNHAU HYN DRWY BWYSO ‘REPLY’ I UN O’R NEGESEUON RYDYCH WEDI EI GAEL GENNYF CYN 5pm FORY (DYDD IAU 16/4/20).
 8. PLIS WNEWCH CHI NODI PA DDIWRNOD/DIWRNODAU YN Y NEGES YDYCH CHI ANGEN Y GOFAL.

UPDATE on CARE PROVISION
Monday 20/4/20 – Friday 24/4/20

 1. Children who can be kept at home safely, should remain AT HOME.
 2. If a parent of a child from YSGOL GYMRAEG MORSWYN is a critical worker, then care will be available and provided for your child between the above dates at YSGOL GYMRAEG MORSWYN.
 3. Children considered as vulnerable can also access the above provision. If you have an allocated Social Worker or are open to Children and Family Services i.e. Team Around the Family, you are considered to be in a “vulnerable” group. We therefore urge you to discuss school attendance with your allocated worker/Social Worker.
 4. Care available from 8am-5pm with everyone to bring your own lunch / food.
 5. More details regarding week beginning 27/4/20 to follow.
 6. I will update you as soon as I get more information from the Council.
 7. IF YOU REQUIRE THE ABOVE CARE PROVISION PLEASE CAN YOU CONFIRM IN A TEXT TO ME BY REPLYING TO ONE OF THE MESSAGES YOU HAVE HAD FROM ME BEFORE 5pm TOMORROW (THURSDAY 16/4/20).
 8. PLEASE CAN YOU NOTE IN THE MESSAGE WHAT DAY/DAYS YOU NEED THE CARE.

Diolch,
M Roberts
Pennaeth/Headteacher
Ysgol Gymraeg Morswyn