Llythyr pwysig !

Annwyl riant/warcheidwad,

Rydych wedi eich adnabod fel rhiant/gwarcheidwad sydd â hawl i dderbyn gofal plant am ddim yn ein hysgolion oherwydd y Pandemig Covid-19.

Yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Gwasanaeth Dysgu Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn gweithio ag ysgolion i sicrhau y gellir cynnal darpariaeth y gofal brys presennol. Ar hyn o bryd, mae gweithlu ein hysgolion wedi sicrhau bod 26 o ganolfannau yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8yb a 5yh ar gyfer y plant na ellir gofalu amdanynt yn eu cartrefi.

Fodd bynnag, os bydd y nifer o bobl a effeithir gan y pandemig yn tyfu dros yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn gweld galw cynyddol ar weithwyr allweddol. Mae’n bosib felly y bydd galw uwch am ddarpariaeth gofal plant. Mae gweithlu Ynys Môn yn barod i’ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn, a rydym yn edrych i mewn i ehangu oriau ein cynnig gofal plant ymhellach a chynnwys darpariaeth ar y penwythnosau. Adref y dylid gofalu am unrhyw blentyn y gellir gofalu amdano’n ddiogel adref, hyd yn oed plant gweithwyr allweddol. Lle nad oes opsiwn diogel arall, mae darpariaeth ar gael mewn ysgolion neu leoliadau eraill ar gyfer plant y gweithwyr allweddol. I gynorthwyo’r broses hon, rydym yn awyddus i ddeall y galw posib yn well.

Nodwch isod a fyddai gennych ddiddordeb mewn cael mynediad at ddarpariaeth gofal plant estynedig os na allwch wneud trefniadau gofal eich hunain i’ch plant yn y cartref:

[ ] cyn 8yb (o 7yb) [ ] ar ddydd Sadwrn; [ ] ar ddydd Sul; [ ] ar ôl 5yh (tan 7yh)

I orffen, nodwch isod pa ddarpariaeth gofal y byddwch yn debygol o fod ei hangen yn ystod yr wythnos, ynghyd â’r nifer o blant a fyddai’n mynychu’r ddarpariaeth bob diwrnod, ac yn ystod pa gyfnodau.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
7yb-8yb
Bore
Prynhawn
5yh-7yh

Gofynnwn i chi ddarparu’r wybodaeth hon i’r ysgol erbyn 12:00yh ar 20.4.20

Diolch,

Cofion

Rhys Howard Hughes
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc
Director of Education, Skills and Young People